Reklama nielegalnych zakładów bukmacherskich – odpowiedzialność

Odpowiedzialność karnoskarbowa – reklama nielegalnych zakładów bukmacherskich

Prawnik wyjaśnia jaka odpowiedzialność karnoskarbowa grozi tym, którzy zdecydują się reklamować nielegalnych bukmacherów.

Na wstępie należy zwrócić uwagę, że w  czasie obowiązywania poprzedniej ustawy bezprawne działania w zakresie reklamy, promocji lub informowania o sponsorowaniu gier lub zakładów wzajemnych nie były wprost zagrożone sankcją karną. Nowelizacja ustawy o grach hazardowych wprowadziła do kodeksu karnego skarbowego art. 110a, który przewiduje sankcję karną za naruszenie omówionych postanowień ustawy o grach hazardowych dotyczących promocji, reklamy oraz sponsoringu.

Art. 110a § 1 k.k.s. stanowi, że „Kto, wbrew przepisom ustawy, zleca lub prowadzi reklamę lub promocję gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, zakładów wzajemnych lub gier na automatach, umieszcza reklamę takich gier lub zakładów lub informuje o sponsorowaniu przez podmiot prowadzący działalność w zakresie takich gier lub zakładów, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych”.

Oznacza to, że ustawodawca wprowadza karalność zlecania, a także realizacji reklamy i promocji wskazanych w treści przepisu gier i zakładów wzajemnych zwanych zakładami bukmacherskimi (przy czym penalizacji podlega realizacja co najmniej jednej z tych czynności), a także umieszczania reklamy tych gier lub zakładów bądź informacji o sponsorowaniu przez podmiot prowadzący działalności w zakresie takich gier lub zakładów.

Zgodnie z brzmieniem art. 110a § 2 k.k.s. „Tej samej karze podlega kto czerpie korzyści z reklamy lub promocji gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, zakładów wzajemnych lub gier na automatach zlecanych lub prowadzonych wbrew przepisom ustawy, z umieszczania reklamy wbrew przepisom ustawy albo informowania o sponsorowaniu przez podmiot prowadzący działalność w zakresie takich gier lub zakładów”.

Art. 110a § 2 k.k.s. penalizuje czerpanie korzyści z reklamy lub promocji gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, zakładów wzajemnych lub gier na automatach, zlecanych lub prowadzonych wbrew przepisom ustawy, z umieszczania reklamy wbrew przepisom ustawy albo informowania o sponsorowaniu przez podmiot prowadzący działalność w zakresie takich gier lub zakładów.

Omawiane czyny zabronione są zagrożone karą grzywny w wysokości do 720 stawek dziennych. W wypadku czynu mniejszej wagi opisanego w art. 110a § 3 k.k.s. czyny opisane w § 1 i 2 przyjmują kwalifikację wykroczeń skarbowych zagrożonych karą grzywny do dwudziestokrotności minimalnego wynagrodzenia.

Należy zauważyć, że tak znaczne rozszerzenie pojęć „reklama”, „promocja” i „sponsorowanie” w ustawie o grach hazardowych skutkuje niejednoznacznością granicy obowiązywania zakazu. W efekcie utrudnia jednoznaczne określenie zasad odpowiedzialności karnej za naruszenie zakazu na gruncie prawa karnego skarbowego.

Sformułowania zawarte w ustawie mają charakter nieostry i ocenny, co może powodować rozbieżności wynikające z braku ich jednoznacznego rozumienia. Mając na uwadze krótki czas obowiązywania znowelizowanej ustawy, w orzecznictwie i doktrynie brakuje uściślenia i doprecyzowania obowiązujących przepisów.

Hazard może uzależniać. Fortuna, STS, Forbet, Totolotek i Milenium to legalni bukmacherzy. Gra u nielegalnych grozi konsekwencjami prawnymi