Fortuna zakłady bukmacherskie, analizujemy regulamin.

Przyglądamy się dokładnie regulaminowi zakładów bukmacherskich Efortuna.

Fortuna regulamin bonusa powitalnego. Dzisiaj przyjrzymy kilku zapisom regulaminu bukmachera Fortuna. Często gracze nie zadają sobie trudu choćby pobieżnego zapoznania się z regulaminem. Wielu, szczególnie Ci, którzy zaczynają swoją przygodę z zakładami bukmacherskimi zwraca uwagę jedynie uwagę na kwotę bonusa powitalnego umieszczonego na banerze. Celem uniknięcia nieprzyjemnych niespodzianek warto zapoznać się z regulaminami firm bukmacherskich nieco dokładniej.

fortuna regulamin

Fortuna oferuje zarówno bonus od depozytu jak i zakład bez ryzyka

3.1.1.Bonus od wkładu, w której wysokość bonusu zależy od wartości pierwszego wpłaconego depozytu na iKonto, a której szczegółowe warunki opisane są w załączniku nr I niniejszego regulaminu, lub 

3.1.2. Zakład bez ryzyka, w której wysokość bonusu zależy od wysokości wkładu przeznaczonego na zawarcie pierwszego zakładu, której szczegółowe warunki opisane są w załączniku nr II niniejszego regulaminu, lub

Bukmacher Fortuna oferuje dwa podstawowe typy bonusów. Bonus od wkładu, zwany powszechnie bonusem od depozytu oraz zakład bez ryzyka, w drugim przypadku wysokość bonusu uzależniona jest od wysokości stawki pierwszego wniesionego zakładu.

Uwaga!

Aktualnie na czas piłkarskich Mistrzostw Świata w Rosji zakłady bukmacherskie Fortuna wprowadziły następującą ofertę powitalną: do 150 PLN dla zakładu bez ryzyka oraz 100% do 400 PLN bonusa od pierwszego depozytu.

Fortuna Bukmacher – Zakład bez ryzyka do 150zł

 1. Załóż iKonta w terminie 10 dni, licząc od momentu rozpoczęcia procesu rejestracji.
 2. Niezależnie od stawki za pierwszy kupon, maksymalna wysokość bonusu wynosi 150 zł (pamiętaj, że stawka kuponu równa się kwocie wkładu pomniejszonej o podatek od gier, a więc w przypadku kuponu za 150 zł, bonus wyniesie 132 zł).
 3. W terminie 10 dni, licząc od momentu założenia iKonta zawrzyj dowolny zakład z wyłączeniem zakładów na Sporty Wirtualne.
 4. Jeżeli Twój kupon okaże się wygrywający wówczas otrzymasz wygraną.
 5. Jeżeli Twój kupon okaże się przegrany wówczas otrzymasz od nas zwrot stawki.fortuna belka

Fortuna zakłady bukmacherskie –  Bonus 100% od wkładu do 400zł

 1. Załóż iKonta w terminie 10dni, licząc od momentu rozpoczęcia procesu rejestracji.
 2. Wysokość bonusu wynosi 100% pierwszej wpłaty na iKonta (a więc jeżeli wykonałeś przelew na kwotę 100zł, możesz otrzymać bonus 100zł).
 3. Niezależnie od wysokości pierwszej wpłaty, maksymalna wysokość bonusu wynosi 400zł (jeżeli więc wykonałeś przelew na kwotę 1000zł, możesz otrzymać bonus 400zł).
 4. Aby otrzymać bonus musisz w terminie 60dni zagrać za czterokrotność pierwszej wpłaty (jeżeli wykonałeś przelew na kwotę 100zł, musisz wykonać obrót wynoszący 400zł). Przy czym przy obliczaniu obrotu brane pod uwagę będą tylko i wyłącznie kupony z minimum 3 zdarzeniami i minimalnym kursem całkowitym 1,90. Z obrotu wyłączone są zakłady na Sporty Wirtualne.
 5. Po wykonaniu 20% wymaganego obrotu otrzymasz pierwszą ratę bonusu, w wysokości 20% maksymalnego bonusu.
 6. Po wykonaniu 100% wymaganego obrotu otrzymasz drugą ratę bonusu, w wysokości 80% maksymalnego bonusu.
 7. Maksymalny dzienny limit kwoty zaliczanej do wymaganego obrotu wynosi 10%, (np. jeżeli wykonałeś przelew na kwotę 100zł to, Obrót wynosi 400zł, maksymalna dzienna kwota zaliczona na poczet Obrotu wynosi więc 40zł, kolejne zakłady tego samego dnia nie będą już brane pod uwagę)

1.2.W promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz ich małżonkowie, krewni lub powinowaci w linii prostej, a także osoby związane z nimi tytułem przysposobienia, opieki lub kurateli oraz osoby zamieszkujące z nimi we wspólnym gospodarstwie domowy.

Warto wiedzieć, że osoby spokrewnione lub powinowate nie mogą skorzystać z oferty promocyjnej bukmachera. 

2.2.Promocja jest przeznaczona wyłącznie dla nowych graczy, którzy nie posiadali wcześniej zarejestrowanego internetowego konta do zawierania zakładów wzajemnych przez sieć Internet w Fortunie (zwane dalej iKontem).

 Promocje powitalne przysługują jedynie nowym graczom, niby oczywista sprawa, a niektórzy zapominają, że kiedyś w przeszłości otworzyli już konto w tej firmie bukmacherskiej.

2.6.Przystąpienie do Promocji oznacza, że uczestnik Promocji zapoznał się z zasadami Promocji określonymi w Regulaminie i je akceptuje.

Najlepszy przykład, że warto czytać regulamin, gdyż biorąc udział w ofercie potwierdzamy, że nie tylko zapoznaliśmy się z zasadami, ale także je w pełni akceptujemy.

4.1.Każdemu uczestnikowi przysługuje prawa do złożenia reklamacji. 

4.2.Reklamacje zgłaszać należy drogą e-mail na adres: reklamacje@efortuna.pl, nie później niż do 74 dni od założenia iKonta, podając imię i nazwisko, numer Klienta lub numer umowy, rodzaju promocji oraz treść żądania zawierającą dokładny opis i powód  reklamacji. 

4.3.Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora na podstawie niniejszego regulaminu w terminie do 14 dni od ich otrzymania.

To ogromny plus gry u legalnych bukmacherów każdy gracz ma prawo do złożenia reklamacji. Mamy na to 74 dni od momentu założenia konta. Fortuna ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji.

6.1.Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo Sąd. 

To kolejna zaleta korzystania z usług licencjonowanych, polskich podmiotów bukmacherskich. Można dochodzić swoich praw w polskim, lokalnym sądzie, a nie sądzie np. na Curaco, czyli mówiąc po prawdzie na drugim końcu świat, gdzie nie mamy w praktyce żadnych praw skutecznego dochodzenia swoich roszczeń. Warto tutaj podkreślić, że polscy, licencjonowani bukmacherzy podlegają kontroli urzędników polskiego Ministerstwa Finansów, w związku z tym jak mawiają kolokwialnie gracze „wałków” nie należy się obawiać. Należy jednak dokładnie czytać regulamin.

I.6 Przy obliczaniu Obrotu, brane są pod zawarte przez Internet jak uwagę zakłady i zakłady zawarte w punktach przyjmowania zakładów, zarówno z oferty tradycyjnej jak i oferty LIVE, przy czymwysokość kwoty jest równa kwocie Wkładu za kupon (w przypadku kuponu za 100zł do obliczenia kwoty wymaganej do uzyskania bonusu, jest zaliczona kwota 88zł)

 Warto zwrócić uwagę na powyższy wyboldowany fragment, mianowicie iż do wyliczania kwoty wymaganej do otrzymania bonusa jest zaliczana kwota pomniejszona o podatek, należy zatem wpłacić odpowiednio więcej, pamiętając o 12% podatku obrotowym, który obowiązuje w Polsce. Firmy bukmacherskie na ogół przerzucają ten podatek na graczy.

I.11 W przypadku gdy kwota bonusu przekroczy kwotę zwolnioną od podatku na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Klientowi zostanie przyznana nagroda pieniężna stanowiąca 11,11 % wartości nagrody, która zostanie przekazana przez Fortunę w imieniu Laureata na konto właściwego urzędu skarbowego tytułem należnego zryczałtowanego podatku dochodowego.

Kolejna korzyść gry w legalnych podmiotach, w sytuacjach gdy kwota bonusa będzie wyższa niż kwota uprawniająca do zwolnienia od podatku, gracz otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości 11%, którą Fortuna przelewa na konto właściwego urzędu skarbowego tytułem należnego podatku dochodowego.

II.7. Bonus nie może zostać wypłacony przez Klienta i nie podlega wymianie na równowartość pieniężną.

Należy pamiętać iż bonusy nie podlegają wymianie na równowartość pieniężną.

I.8. Uczestnikowi promocji nie przysługuje prawo do scedowania prawa do bonusu na osobę trzecią.

Graczom nie przysługuje także prawo scedowania praw do ofert bonusowych na osoby trzecie.

II.10 Z prawa do otrzymania bonusu wyłączone są zakłady na sporty wirtualne.

Warto, aby gracze zwracali uwagę na ten fragment regulaminu, bardzo często tzw. sporty wirtualne są wyłączone z oferty, przykładowo nie można wyrabiać obrotu obstawiając sporty wirtualne.

fortuna belka

Fortuna Zakłady bukmacherskie pełny zapis Regulamin bonusu powitalnego

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Organizatorem sprzedaży premiowej dla Klientów, prowadzonej pod nazwą „Bonus Powitalny” zwanego dalej promocją, jest „FORTUNA online zakłady bukmacherskie” Sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie przy ul. Bielskiej 47, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002455, zwana dalej także jako „Organizator” lub „Fortuna”.

1.2.W promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz ich małżonkowie, krewni lub powinowaci w linii prostej, a także osoby związane z nimi tytułem przysposobienia, opieki lub kurateli oraz osoby zamieszkujące z nimi we wspólnym gospodarstwie domowy.

1.3.Niniejszy Regulamin ma charakter ramowy i obejmuje zasady przeprowadzania promocji różnego typu i w różnym czasie, zgodnie z jego postanowieniami wraz z załącznikami.

1.4.Promocje obowiązywać będą w okresach i w jednej z form  przewidzianych w pkt 3 i zostaną podane każdorazowo na stronie internetowej Organizatora, w sekcji Profil użytkownika » Przegląd bonusów. Sekcja ta określa poza terminem i typem promocji również pozostałe parametry promocji opisane szczegółowo w załącznikach

1.5.Promocja jest prowadzona na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

1.6.Możliwość wzięcia udziału w Promocji może być ograniczona czasowo i podmiotowo przez Organizatora, przy czym Klienci którzy przystąpili do promocji i spełnili warunki uzyskania wygranej zgodnie z Regulaminem obowiązującym w chwili przystąpienia do Promocji, wygraną taką uzyskują.

2.WARUNKI KORZYSTANIA Z PROMOCJI

2.1.Z promocji mogą skorzystać wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadające zdolność do czynności prawnych z zastrzeżeniem pkt 1.2., 2.2., 2.3.

2.2.Promocja jest przeznaczona wyłącznie dla nowych graczy, którzy nie posiadali wcześniej zarejestrowanego internetowego konta do zawierania zakładów wzajemnych przez sieć Internet w Fortunie (zwane dalej iKontem).

2.3.Z promocji mogą skorzystać wyłącznie osoby, które w okresie jej trwania dokonały rejestracji i założyły iKonto zgodnie z regulaminem zakładów wzajemnych – bukmacherskich świadczonych drogą elektroniczną przez sieć Internet obowiązującym u Organizatora.

2.4.Udział w Promocji jest dobrowolny.

2.5.Każdy uczestnik promocji ma prawo i obowiązek zapoznania się z postanowieniami niniejszego regulaminu i warunkami danej promocji, udostępnionymi uczestnikowi oraz ich przestrzegania.

2.6.Przystąpienie do Promocji oznacza, że uczestnik Promocji zapoznał się z zasadami Promocji określonymi w Regulaminie i je akceptuje.

3.ZASADY PROMOCJI

3.1.Organizator może zaoferować Klientom skorzystanie z promocji:

3.1.1.Bonus od wkładu, w której wysokość bonusu zależy od wartości pierwszego wpłaconego depozytu na iKonto, a której szczegółowe warunki opisane są w załączniku nr I niniejszego regulaminu, lub

3.1.2. Zakład bez ryzyka, w której wysokość bonusu zależy od wysokości wkładu przeznaczonego na zawarcie pierwszego zakładu, której szczegółowe warunki opisane są w załączniku nr II niniejszego regulaminu, lub

3.1.3.Kasa na start, w której uczestnik otrzyma bonus w formie pieniędzy bonusowych, której szczegółowe warunki opisane są w załączniku nr III niniejszego regulaminu, lub

3.1.4.która składać się będzie z kombinacji promocji opisanych w punktach 3.1.1., 3.1.2. oraz 3.1.3.

3.2.Aby otrzymać bonus, Klient musi:

3.2.1.zaakceptować warunki Promocji znajdujące się w formularzu rejestracyjnym poprzez zaznaczenie pola „Chcę skorzystać z promocji dla nowych Klientów oraz zgadzam się z postanowieniami regulaminu bonusu.” lub użyć w tym celu Kodu promocyjnego.

3.2.2.spełnić warunki poszczególnych promocji, opisane szczegółowo w załącznikach niniejszego regulaminu.

4.POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE I PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ

4.1.Każdemu uczestnikowi przysługuje prawa do złożenia reklamacji.

4.2.Reklamacje zgłaszać należy drogą e-mail na adres: reklamacje@efortuna.pl, nie później niż do 74 dni od założenia iKonta, podając imię i nazwisko, numer Klienta lub numer umowy, rodzaju promocji oraz treść żądania zawierającą dokładny opis i powód  reklamacji.

4.3.Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora na podstawie niniejszego regulaminu w terminie do 14 dni od ich otrzymania.

4.4.Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora drogą e-mail.

5.PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

5.1.Administratorem danych osobowych Klientów jest Organizator.

5.2.Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ochronie danych osobowych, Organizator uprawniony jest w zakresie, w jakim nie narusza przepisów powyższej ustawy, do przetwarzania danych osobowych Klienta w celu świadczenia marketingu bezpośredniego własnych produktów lub świadczonych przez siebie usług oraz dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

5.3.Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celach związanych przedmiotowo ze Sprzedażą premiową, tj. w celach związanych z ustaleniem prawa danego Uczestnika do uzyskania nagrody, wydania nagrody, przygotowania statystyk i zestawień podsumowujących, rozpatrzenia reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej oraz w celach marketingowy, zgodnie z odrębnymi przepisami.

5.4.Klientowi przysługuje prawo do wglądu oraz uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

5.5.Klientowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania jego danych osobowych w celach określonych w art. 23ust. 1 pkt. 5 ustawy o ochronie danych osobowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych.

6.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1.Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo Sąd.

6.2.Zasady Promocji określa niniejszy regulamin. W kwestiach nie uregulowanych regulaminem oraz warunkach Promocji stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o grach hazardowych oraz regulaminy obowiązujące u Organizatora.

6.3.Regulamin promocji dostępny jest na oficjalnej stronie internetowej Organizatora (www.efortuna.pl).

Załącznik nr I – Bonus od wkładu

Parametry bonusu – Poniższe parametry bonusu zostaną każdorazowo wskazane przez Organizatora na stronie internetowej www. efortuna.pl, w sekcji Profil użytkownika » Przegląd bonusów.

Czas Na Aktywację – oznacza okres, w którym należy zakończyć proces rejestracji iKonta, w celu aktywacji bonusu. Jeżeli w podanym okresie Uczestnik nie ukończy rejestracji iKonta wówczas utraci prawo do otrzymania bonusu.

Czas Na Przelew – oznacza okres, w którym należy wykonać przelew. W przypadku gdy przelew nie zostanie wykonany w wymaganym okresie wówczas Uczestnik utraci prawo do otrzymania bonusu.

Przelew – oznacza przelew na iKonto, który zostanie objęty bonusem.

Maksymalny Bonus – oznacza kwotę maksymalnego możliwego bonusu.

Procent Od Wkładu – oznacza procentową wartość bonusu w stosunku do kwoty wkładu, objętego bonusem.

Czas Na Grę – oznacza okres, w którym należy wykonać wymagany

obrót. Jeżeli w podanym okresie Uczestnik nie wykona wymaganego obrotu, wówczas utraci prawo do otrzymania bonusu lub jego części.

Obrót – oznacza wymagany obrót, z wyłączeniem obrotu wynikającego z zakładów zawartych na Sporty Wirtualne, po wykonaniu, którego Uczestnik uzyskuje prawo do otrzymania bonusu lub jego części.

Obrót 1. Rata  – oznacza procentową wartość Obrotu, z wyłączeniem obrotu wynikającego z zakładów zawartych na Sporty Wirtualne, po wykonaniu, którego Uczestnik uzyskuje prawo do otrzymania 1.Raty bonusu

1.Rata bonusu – oznacza procentową wartość Bonusu.

Obrót 2. Rata – oznacza procentową wartość Obrotu, z wyłączeniem obrotu wynikającego z zakładów zawartych na Sporty Wirtualne, po wykonaniu, którego Uczestnik uzyskuje prawo do otrzymania

2.Raty bonusu

2.Rata bonusu – oznacza procentową wartość Bonusu.

Min. AKO – oznacza minimalną liczbę spotkań, które należy umieścić na kuponie, tak aby stawka za kupon zaliczona została do wyliczenia Obrotu.

Min. Kurs – oznacza minimalny kurs całkowity kuponu, jaki musi posiadać kupon, tak aby stawka kuponu zaliczona została do wyliczenia Obrotu.

Dzienny Limit –oznacza procentową wartość obrotu, jaka zaliczana będzie do wyliczenia Obrotu.

I.1 Klienci są uprawnieni do otrzymania bonusu, którego wysokość obliczona zostanie wg wzoru Przelew x Procent Od Wkładu.

I.2 Niezależnie od wysokości Przelewu, wartość bonusu jest ograniczona dla jednego Uczestnika do Maksymalny Bonus.

I.3 Aby otrzymać bonus, Uczestnik musi w terminie Czas Na Grę, wykonać wymagany Obrót. Przy obliczaniu Obrotu brane pod uwagę będą tylko i wyłącznie kupony spełniające warunki Min. AKO i Min. Kurs.

I.4 Po wykonaniu przez Uczestnika Obrotu 1. Rata do 3 dni zostanie do iKonta Uczestnika przypisana 1.Rata bonusu.

I.5 Po wykonaniu przez Uczestnika Obrotu 2. Rata do 3 dni zostanie do iKonta Uczestnika przypisana 2.Rata bonusu.

I.6 Przy obliczaniu Obrotu, brane są pod zawarte przez Internet jak uwagę zakłady i zakłady zawarte w punktach przyjmowania zakładów, zarówno z oferty tradycyjnej jak i oferty LIVE, przy czym

wysokość kwoty jest równa kwocie Wkładu za kupon (w przypadku kuponu za 100zł do obliczenia kwoty wymaganej do uzyskania bonusu, jest zaliczona kwota 88zł), a maksymalny dzienny limit kwoty zaliczanej do wymaganego obrotu wynosi Dzienny Limit (np. jeżeli Dzienny Limit wynosi 10% a Obrót 400 zł, to maksymalna dzienna kwota zaliczona na poczet Obrotu wynosi 40 zł, kolejne zakłady tego samego dnia nie będą już brane pod uwagę).

I.7 Każdy Klient może skorzystać jeden raz z niniejszej promocji.

I.8 Otrzymany bonus na zasadach niniejszej Promocji, Klient może przeznaczyć jedynie na zawarcie zakładów wzajemnych u Organizatora.

I.9 Bonus nie może zostać wypłacony przez Klienta i nie podlega wymianie na równowartość pieniężną.

I.10 Uczestnikowi promocji nie przysługuje prawo do scedowania prawa do bonusu na osobę trzecią.

I.11 W przypadku gdy kwota bonusu przekroczy kwotę zwolnioną od podatku na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Klientowi zostanie przyznana nagroda pieniężna stanowiąca 11,11 % wartości nagrody, która zostanie przekazana przez Fortunę w imieniu Laureata na konto właściwego urzędu skarbowego tytułem należnego zryczałtowanego podatku dochodowego.

Załącznik nr II – Zakład bez ryzyka

Parametry bonusu – Poniższe parametry bonusu zostaną każdorazowo wskazane przez Organizatora na stronie internetowej www.efortuna.pl, w sekcji Profil użytkownika » Przegląd bonusów.

Czas Na Aktywację – oznacza okres, w którym należy zakończyć proces rejestracji iKonta, w celu aktywacji bonusu. Jeżeli w podanym okresie Uczestnik nie ukończy rejestracji iKonta wówczas utraci prawo do otrzymania bonusu.

Maksymalny Bonus – oznacza kwotę maksymalnego możliwego bonusu.

Czas Na Grę – oznacza okres, w którym należy zawrzeć zakład, który zostanie objęty bonusem. Jeżeli w podanym okresie Uczestnik nie zawrze zakładu spełniającego warunki bonusu wówczas utraci prawo do otrzymania bonusu.

Min. AKO – oznacza minimalną liczbę spotkań, które należy umieścić na kuponie, tak aby został on objęty bonusem.

Min. Kurs – oznacza minimalny kurs całkowity kuponu, jaki musi posiadać kupon, tak aby został on objęty bonusem.

Min. Stawka – oznacza minimalną stawkę, za jaką musi zostać zawarty kupon, tak aby został on objęty bonusem.

Typ kuponu – oznacza typ kuponu, jaki należy wybrać, tak aby został on objęty bonusem, np.: SOLO, AKO, MAXIKOMBI itp.

Dyscyplina – oznacza dyscyplinę sportową zdarzenia, jakie musi znajdować się na kuponie, tak aby został on objęty bonusem, np.: Piłka nożna, Tenis, Siatkówka itp.

Liga/Turniej – oznacza ligę/turniej zdarzenia, jakie musi znajdować się na kuponie, tak aby został on objęty bonusem, np.: Ekstraklasa, 1.Anglia, Australian Open itp.

Mecz/Zdarzenie – oznacza zdarzenie, jakie musi znajdować się na kuponie, tak aby został on objęty bonusem, np.: Legia W.- Cracovia, Federer – Nadal itp.

Rodzaj Zakładu – oznacza rodzaj zakładu zdarzenia, jaki musi znajdować się na kuponie, tak aby został on objęty bonusem, np.: liczba bramek, awans, mecz itd.

Typ – oznacza typ na Rodzaj Zakładu zdarzenia, jakie musi znajdować się na kuponie, tak aby został on objęty bonusem, np.: 1, 2, 10 itp.

Kanał – oznacza kanał dystrybucji za pośrednictwem którego należy zawrzeć kupon, tak aby został on objęty bonusem.

I

I.1. Klienci są uprawnieni do otrzymania bonusu w wysokości stawki kuponu objętego bonusem. (w przypadku kuponu za 100zł, stawka kuponu równa się kwocie wkładu pomniejszonej o podatek

od gier, a więc 88zł). Stawka może zostać uiszczona zarówna ze środków pieniężnych zgromadzonych na iKoncie Klienta jak również poprzez punkty FKP zamienione na Darmowy Zakład.

II.2. Niezależnie od wysokości stawki kuponu objętego bonusem, wartość bonusu jest ograniczona dla jednego Uczestnika do Maksymalny Bonus.

II.3. Aby otrzymać bonus, Uczestnik musi:

II.3.1. w terminie Czas Na Grę, zawrzeć kupon spełniający warunki Min. AKO, Min. Kurs, Min. Stawka, Typ kuponu, Kanał, którego przynajmniej jedno zdarzenie spełniać będzie warunki Dyscyplina, Liga/Turniej, Mecz/Zdarzenie, Rodzaj Zakładu, Typ.

II.3.2. bonus przysługuje jedynie tym Uczestnikom, których pierwszy kupon spełniający warunki opisane w punkcie II.3.1 okaże się przegrany.

II.4. Bonus o równowartości stawki kuponu, objętego bonusem zostanie przypisany do iKonta Uczestnika w terminie 3 dni, licząc od momentu rozstrzygnięcia się kuponu objętego bonusem.

II.5. Każdy Klient może skorzystać jeden raz z niniejszej promocji.

II.6. Otrzymany bonus na zasadach niniejszej Promocji, Klient może przeznaczyć jedynie na zawarcie zakładów wzajemnych u Organizatora.

II.7. Bonus nie może zostać wypłacony przez Klienta i nie podlega wymianie na równowartość pieniężną.

I

I.8. Uczestnikowi promocji nie przysługuje prawo do scedowania prawa do bonusu na osobę trzecią.

II.9. W przypadku gdy kwota bonusu przekroczy kwotę zwolnioną od podatku na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Klientowi zostanie przyznana

nagroda pieniężna stanowiąca 11,11 % wartości nagrody, która zostanie przekazana przez Fortunę w imieniu Laureata na konto właściwego urzędu skarbowego tytułem należnego zryczałtowanego podatku dochodowego.

II.10 Z prawa do otrzymania bonusu wyłączone są zakłady na sporty wirtualne.

Załącznik nr III – Kasa na start

 

Parametry bonusu – Poniższe parametry bonusu zostaną każdorazowo wskazane przez Organizatora na stronie internetowej www.efortuna.pl, w sekcji Profil użytkownika » Przegląd bonusów.

 

Czas Na Aktywację  – oznacza okres, w którym należy zakończyć proces rejestracji iKonta, w celu aktywacji bonusu. Jeżeli w podanym okresie Uczestnik nie ukończy rejestracji iKonta wówczas utraci prawo do otrzymania bonusu.

 

Maksymalny Bonus – oznacza kwotę maksymalnego możliwego bonusu.

 

Czas Na Grę – oznacza okres, w którym należy wykorzystać kwotę bonusu. Jeżeli w okresie tym Uczestnik nie wykorzysta kwoty bonusu na zawarcie zakładu/zakładów wówczas bonus zostanie Uczestnikowi odebrany.

III.1. Klienci są uprawnieni do otrzymania bonusu w wysokości Maksymalny Bonus.

III.2. Aby otrzymać bonus Uczestnik musi w terminie Czas Na Aktywację zakończyć proces rejestracji iKonta.

II.3. Bonus o wartości Maksymalny Bonus zostanie przypisany do iKonta Uczestnika w terminie 3 dni, licząc od momentu zakończenia procesu rejestracji iKonta.

III.4. Każdy Klient może skorzystać jeden raz z niniejszej promocji.

III.5. Otrzymany bonus na zasadach niniejszej Promocji, Klient może przeznaczyć jedynie na zawarcie zakładów wzajemnych u Organizatora.

III.6. Bonus nie może zostać wypłacony przez Klienta i nie podlega wymianie na równowartość pieniężną.

I

II.7. Uczestnikowi promocji nie przysługuje prawo do scedowania prawa do bonusu na osobę trzecią.

III.8. W przypadku gdy kwota bonusu przekroczy kwotę zwolnioną od podatku na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Klientowi zostanie przyznana nagroda pieniężna stanowiąca 11,11 % wartości nagrody, która zostanie przekazana przez Fortunę w imieniu Laureata na konto właściwego urzędu skarbowego tytułem należnego zryczałtowanego podatku dochodowego.

Sprawdź również:

<a href=”https://pl.wikipedia.org/wiki/Fortuna_zak%C5%82ady_bukmacherskie” target=”_blank” rel=”nofollow”>https://pl.wikipedia.org/wiki/Fortuna_zak%C5%82ady_bukmacherskie</a><a href=”https://www.efortuna.pl/” target=”_blank” rel=”nofollow”>https://www.efortuna.pl/</a>

 

Podobne wpisy

Fortuna. Sponsoring sportu kluczem do świadomości ...   Fortuna a sponsoring Fortuna to nie tylko zakłady bukmacherskie. Ten legalnie działający w Polsce bukmacher stawia na promocje swojej oferty ...
Legalny bukmacher Fortuna odprowadził za rok 2017 ... Legalny bukmacher Fortuna zapłacił ponad 130 mln podatku Fortuna Entertainment Group legalny bukmacher w Polsce zapłaciła do polskiego budżetu 130...
Czemu warto stawiać single? Czemu warto stawiać single? Bukmacherka to dość popularna rozrywka. Od kiedy najważniejsi w Polsce bukmacherzy, jak eFortuna weszli do sieci inter...
eFortuna Oferta – fortuna zakłady bukmachers... O eFortuna Firma eFortuna Zakłady bukmacherskie Sp.zo.o. jest najstarszym legalnym bukmacherem na Polskim rynku i specjalizuje się w organiz...
Bonusy bez depozytu Istnieje kilka rodzajów darmowych zakładów oraz bonusy bez depozytu, z których możesz korzystać u różnych bukmacherów. Różnią się one w zależności od ...
Hazard może uzależniać. Fortuna, Lvbet, Forbet, Totolotek i Milenium to legalni bukmacherzy. Gra u nielegalnych grozi konsekwencjami prawnymi